Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Firma Redwell Slovensko, s.r.o. 976 11 Baláže 38, 976 11  Baláže – prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.
Informujeme svojich zákazníkov o tom, že:

  • Osobné údaje zákazníkov, ktoré budú správcovi eshopu odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných reklamácií. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákazníkov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou a súčasne tiež plnenie zákonných povinností správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.
  • Dôvodom poskytnutie osobných údajov zákazníka správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.
  • Osobné údaje zákazníka budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Zákazník má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi.